Primera portada de L'Anticrist
Portada definitiva de L'Anticrist

            Per a aquesta obra, Nietzsche va esbossar dues portades diferents. En la primera s’hi llegia: «Der Antichrist. / Versuch einer Kritik des Christenthums. / Erstes Buch / der Umwerthung aller Werthe» [L’Anticrist. / Assaig d’una crítica del cristianisme. / Llibre primer / de la transvaloració de tots els valors]. I, en la segona i definitiva, «Der Antichrist. / Umwerthung aller Werthe / Fluch auf das Christenthum» [L’Anticrist. / Transvaloració de tots els valors / Maledicció sobre el cristianisme]. Les paraules «Umwerthung aller Werthe» [Transvaloració de tots els valors] hi estaven ratllades. La correcció de Nietzsche degué tenir lloc durant els primers dies de gener de 1889, si fem cas del testimoni de Franz Overbeck, qui, en una carta a Peter Gast datada el 4 de febrer de 1889 i en què ja es donaven el títol i el subtítol correctes, feia notar la similitud entre la cal·ligrafia d’aquestes quatre paraules afegides (“Maledicció sobre el cristianisme”) i la de les famoses “Wahnsinnszettel” [notes de la bogeria]. L’esmentada carta d’Overbeck va publicar-la C.A. Bernoulli a la revista Die Neue Rundschau de Berlín el gener del 1906, i així és com la vertadera intenció de Nietzsche arriba al coneixement públic per primera vegada. També Hans Joachim Mette dóna el títol i el subtítol correctes l’any 1932, quan realitza la descripció del manuscrit D 22, en el qual es troba L’Anticrist. Amb tot, les edicions d’AC realitzades sota la supervisió de l’Arxiu Nietzsche van optar pel subtítol de la primera portada, i no és fins a l’edició de Karl Schlechta, l’any 1955, que es restableix el subtítol de la segona i definitiva portada, és a dir, el subtítol que finalment Nietzsche va assignar a l’obra (vg. p. 1061, així com la seva explicació al “Philologischer Nachbericht” del Bd. 3 (1956), p.1388). Per a aquesta qüestió, vg. l’estudi d’Andrés Sánchez Pascual: «Problemas de “El Anticristo” de Friedrich Nietzsche», publicat a Revista de Occidente nº 125-126 (agost-setembre 1973), pp. 207-240 (especialment pp. 229-233), així com la nostra“Introducció”.