Obres de Nietzsche

AC L’Anticrist. Maledicció sobre el cristianisme (Der Antichrist. Fluch auf das Christenthum).

BA Sobre el futur dels nostres centres de formació (Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten).

CV Cinc pròlegs a cinc llibres no escrits (Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern).

DD Ditirambes de Dionís (Dionysos-Dithyramben).

DS 1ª Consideració intempestiva: David Strauss el confessor i l’escriptor (David Strauss der Bekenner und der Schriftsteller).

EH Ecce homo. Com s’arriba a ser allò que s’és (Ecce homo. Wie man wird, was man ist).

FW La gaia ciència (Die fröhliche Wissenschaft).

GD Crepuscle dels ídols o com es filosofa amb el martell (Götzen-Dämmerung, oder: Wie man mit dem Hammer philosophirt).

GM La genealogia de la moral. Un escrit polèmic (Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift).

GT El naixement de la tragèdia o Grècia i el pessimisme (Die Geburt der Tragödie, oder: Griechenthum und Pessimismus).

HL 2ª Consideració intempestiva: Sobre els avantatges i els inconvenients de la història per a la vida (Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben).

JGB Més enllà del bé i del mal. Preludi d’una filosofia del futur (Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft).

M Aurora. Pensaments sobre els prejudicis morals (Morgenröthe. Gedanken über die moralischen Vorurtheile).

MA Humà, massa humà. Un llibre per a esperits lliures (Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister).

NF Fragments pòstums (Nachgelassene Fragmente).

NW Nietzsche contra Wagner. Documents d’un psicòleg (Nietzsche contra Wagner. Aktenstücke eines Psychologen).

PHG La filosofia a l’edat tràgica dels grecs (Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen).

SE 3ª Consideració intempestiva: Schopenhauer com a educador (Schopenhauer als Erzieher).

UB Consideracions intempestives (Unzeitgemässe Betrachtungen).

VM Miscel·lània d’opinions i sentències (Vermischte Meinungen und Sprüche).

WA El cas Wagner. Un problema per a músics (Der Fall Wagner. Ein Musikanten-Problem).

WB 4ª Consideració intempestiva: Richard Wagner a Bayreuth (Richard Wagner in Bayreuth).

WM La voluntat de poder. Assaig d’una transvaloració de tots els valors (Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwerthung aller Werthe). Títol d’una obra planejada per Nietzsche que finalment no va realitzar. Amb el mateix títol després la seva germana Elisabeth i Peter Gast van publicar una àmplia selecció de fragments pòstums de l’última època.

WS El caminant i la seva ombra (Der Wanderer und sein Schatten).

Za Així parlà Zaratustra. Un llibre per a tothom i per a ningú (Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen).


Der Antichrist -L'Anticrist- ha estat traduït per Marc Jiménez Buzzi
Notes sobre la traducció de Nietzsche